Obchodní podmínky

Kongresové centrum Praha, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

provozování elektronického obchodu prostřednictvím internetových stránek eshop.holidayinn.cz

  

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dál jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím, obchodní společností Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: 63080249, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3275, provozovna Holiday Inn Prague Congress Centre, Na Pankráci 1684/15, 140 00, Praha 4 - Nusle (dále jen „Prodávající“ a „Provozovna“) a fyzickou osobou-spotřebitelem, která projevila zájem o uzavření kupní smlouvy na nákup zboží a souvisejících služeb (dále jen „Kupující“, „Zboží“ a „Kupní Smlouva“) prostřednictvím internetové stránky eshop.holidayinn.cz (dále jen „Portál“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží za účelem jeho přímé spotřeby Kupujícím.

1.2. V aktuální nabídce Zboží v příslušné části Portálu mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP. Pokud Prodávající nabízí Kupujícím jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn rozsah akce kdykoliv omezit nebo akci zrušit.

1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.4. Prodávající smí znění VOP jednostranně měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající informuje Kupující o změně VOP na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Kupující, který uzavírá Smlouvu, souhlasí s aktuálním zněním VOP. VOP platí ode dne jejich zveřejnění na Portálu do jejich zrušení nebo zveřejnění nových obchodních podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné Kupní smlouvy.

1.5. Prodávající propaguje na Portále Zboží, které Kupující může zakoupit a vyzvednout v Provozovně nebo nechat si jej doručit prostřednictvím třetí osoby. Ceny nabízeného Zboží, popř. cena za dopravu a náklady spojené se zvoleným způsobem platby, jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty v českých korunách.

1.6. Možnost uzavření Kupní smlouvy za podmínek uvedených v nabídce na Portálu zůstává v platnosti po uvedenou dobu a za předpokladu naplnění podmínek uvedených na Portálu nebo podmínek akce.

                                                     

1.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, hradí Kupující.

2. Zákaznický účet

2.1. Kupující může objednávat Zboží na Portálu bez registrace anebo po vyplnění požadovaných osobních údajů a založení osobního uživatelského účtu, jehož prostřednictvím Kupující může přistupovat do zákaznického účtu na Portálu a provádět objednávání Zboží opakovaně.

2.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované osobní údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující povinen aktualizovat bez zbytečného odkladu při jakékoliv jejich změně.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet na žádost Kupujícího, a dále zejména v případech, kdy Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, nebo pokud poruší své povinnosti ze Kupní smlouvy podstatným způsobem.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Portálu.

 

 1. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. Kupující je oprávněn objednat si prostřednictvím Portálu Zboží tím, že jej vybere z nabídky v sekci Portálu a určí požadované množství, způsob a místo předání Zboží, a případně sdělí jiné důležité údaje pro uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“).

3.2. Minimální hodnota Objednávky činí 100,- Kč (včetně DPH) bez ceny za dopravu, která bude vždy uvedena na Portále dle zvoleného způsobu předání Zboží. Prodávající je oprávněn omezit Kupujícího v Objednávce s ohledem na množství, váhu, hodnotu Objednávky nebo místo dodání.

3.3. Kupující provádí Objednávku těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu;
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3.4. Kupující prohlašuje, že:

 • je plně svéprávný;
 • je srozuměn s tím, že pokud je Kupujícímu méně než 18 let, nesmí objednávat takové Zboží, u něhož je podmínkou užívání minimální věk 18let;
 • veškeré údaje, které Prodávajícímu poskytne prostřednictvím Portálu, jsou pravdivé, úplné a přesné;
 • se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi;
 • zboží na internetovém Portálu nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

3.5. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu na Portále umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky a uvést své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží. Ceník dopravného se projeví v rekapitulaci Objednávky na Portálu. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ je Objednávka dokončena Před stiskem tlačítka Kupující potvrdí seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.

3.6. Neprodleně po obdržení Objednávky z Portálu Prodávající potvrdí Kupujícímu, prostřednictvím e-mailové zprávy, že Objednávku Kupujícího obdržel (dále jen „Potvrzení Objednávky“). V závislosti na povaze Objednávky (např. množství Zboží, výše ceny) je Prodávající oprávněn Kupujícího požádat o dodatečné Potvrzení Objednávky (například zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky). Pokud Kupující bez zbytečného prodlení nepotvrdí údaje uvedené na Objednávce, má se za to, že Prodávající Objednávku odmítl.

3.7. V případě, že došlo ke zjevné chybě v počtu a psaní nebo obdobné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží nebo při sjednávání Kupní smlouvy, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno Potvrzení Objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje Kupujícího o chybě, jakmile se o tom dozví, a to zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky, a navrhne uzavření Kupní smlouvy za upravených podmínek. Pokud Kupující bez zbytečného prodlení nepotvrdí údaje uvedené na takto upravené Objednávce, má se za to, že Kupující Objednávku zrušil.

3.8. Zboží je Kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou Kupujícím v Objednávce;
 • osobním odběrem v Provozovně.

3.9. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží v určeném místě, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.10. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za Zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím Zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

3.11. Po předání Zboží Kupujícímu, Prodávající odešle Kupujícímu elektronický daňový doklad (účtenku) prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl v souvislosti s Objednávkou.

 

 1. Změna a zrušení Kupní smlouvy

 

4.1. Objednávka je pro Kupujícího závazná od chvíle jejího odeslání prostřednictvím Portálu. Změna Objednávky je možná pouze ze strany Prodávajícího v případech, kdy Prodávající za tímto účelem telefonicky kontaktuje Kupujícího se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky, není dostupné.

4.2. Kupující může jednostranně zrušit Objednávku pouze do okamžiku doručení Potvrzení Objednávky; byl-li Kupující kontaktován z důvodu úpravy Objednávky pro nedostupnost některého Zboží nebo chybu v Objednávce, nejpozději v průběhu telefonického hovoru. Tímto ujednáním není dotčeno právo Kupujícího od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy, práva z vadného plnění a ochrana spotřebitele, řešení stížností a sporů

 

5.1. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že tyto VOP upravují nákup Zboží Kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. výhradně pro tzv. spotřebitelské Kupní smlouvy dle ust. § 1810 občanského zákoníku.

5.2. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží. V souladu s ustanovením § 1837 od Kupní smlouvy, týkající se Zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, odstoupit nelze. Kupující dále nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal, a z hygienických nebo obdobných důvodů je vracení vyloučeno.

5.3. Kupující vrací Zboží úplné, v nepoškozeném obalu a nezměněném stavu. Při odstoupení od Kupní smlouvy a následném vrácení Zboží Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.4. V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena Kupujícímu do 14 dnů od vrácení Zboží, a to stejným způsobem, v jakém ji Prodávající přijal.

5.5. Kupující se zavazuje předané Zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství, a zjištěné nedostatky neprodleně uplatnit u Prodávajícího. Pokud Zboží při předání Kupujícímu bude vykazovat vady, reklamuje Kupující Zboží v záruční době v Provozovně.

5.6. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany Prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho převzetí Kupujícím.

5.7. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

5.8. Neoznámí-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy. V souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, s výjimkou:

 • Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo připojené informaci je uvedena doba, po kterou lze věc použít (minimální trvanlivost);
 • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Kupujícím v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
 • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • vyplývá-li to z povahy Zboží,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanským zákoníkem.

5.9. Nemá-li podle Kupní smlouvy Zboží dohodnuté vlastnosti, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti a není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo značné obtíže.

5.10.     Pro reklamaci může Kupující využít také vzorový formulář poskytovaný  Prodávajícím, který tvoří přílohu VOP. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu  Prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s  právem z vadného plnění uplatněným Kupujícím.

5.11. O vyřízení reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je  Kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího Prodávajícímu původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.

5.12. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od Kupní smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně doručení odstoupení. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná

5.13. Kupující, který odstoupil od Kupní smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.

5.14. Prodávající je ve vztahu ke Kupujícímu vázán Etickým kodexem ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Etický kodex  je dostupný zde: https://www.praguecc.cz/cz/eticky-kodex.

5.15. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy takeaway@holidayinn.cz]. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající  na elektronickou adresu kupujícího.

5.16. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je Kupující oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci, která působí jako dozorový orgán v rámci její působnosti: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

5.17 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

 1. Cena Zboží a platební podmínky

 

6.1. Kupující bere na vědomí, že konečná hodnota Objednávky na Portálu je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je vždy uveden na daňovém dokladu vystaveném Prodávajícím.

6.2. Cenu Zboží, dopravy zboží, náklady dle zvoleného způsobu platby, a případné další náklady dle Kupní smlouvy hradí Kupující způsoby, které Portál aktuálně nabízí, zejména:

 

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek nebo donáškové služby. 

 

6.3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6.4. Ceny Zboží uvedené na Portálu jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH. Cena Zboží je splatná nejpozději při předání Zboží z Objednávky Kupujícímu.

6.5. Po uhrazení kupní ceny Zboží, Prodávající, dle sjednaného způsobu dopravy, doručí Zboží Kupujícímu a odešle na emailovou adresu, kterou při vytvoření Objednávky Kupující uvedl, daňový doklad ke Zboží. Elektronická účtenka Prodávajícího bude vystavena v souladu se Zákonem o evidenci tržeb. Vzhledem k tomu, že k doručení Zboží Prodávající může využít dopravy poskytované třetí osobou („Dopravce“), může být daňový doklad za dopravu vystaven Dopravcem.

 

 1. Odpovědnost a záruky

 

7.1. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu způsobené jakoukoliv okolností.

7.2. Prodávající neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od Prodávajícího, a to zejména provozovatelů platebních systému na Portále, nebo Dopravců Prodávajícího, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené. Prodávající rovněž neodpovídá za porušení Kupní smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a to především ust. § 2924 občanského zákoníku.

7.3. Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost Zboží nezaručuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Kupující telefonicky informován na telefonním čísle, který Kupující uvede ve svém uživatelském účtu nebo v Objednávce.

7.4.  Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu či informace uvedené u produktu na webu.

 

 1. Ochrana osobních údajů

8.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, informačního Memoranda umístěného na webových stránkách Prodávajícího www.praguecc.cz/users_data/files/GDPR.pdf.

 1. Závěrečná ustanovení

 

9.1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do činnosti Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál a užívat jej nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.3. Právní vztahy související s užitím Portálu nebo založené Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

9.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

9.5. Přílohou VOP je

 1. Vzor formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 2. Vzor formuláře pro reklamaci

9.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.1.2023. 

Kongresové centrum Praha, a.s., 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČ: 63080249, e-mail: takeaway@holidayinn.cz